รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลนายศังกร รักชูชื่น 074260191 
102วรนารีเฉลิมนายอนันต์ ผุดเกตุ 074314415 
104นวมินทราชูทิศ ทักษิณนายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน 0743338020811898195
105สทิงพระวิทยานางสาววนิดา ไหมพรม 074397160 
106สทิงพระชนูปถัมภ์นายุไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร 074485243 
107ระโนดนายราเชนทร์ ชูแก้ว 074391185 
108ระโนดวิทยานายไกรนรา กล่อมสุข 074391017 
109คลองแดนวิทยานางสาวสาริณี หมัดอะดัม 074318475 
110ตะเครียะวิทยาคมนางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ 0743184770810830582
111สามบ่อวิทยานางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ 074399114 
112กระแสสินธุ์วิทยานายรัชพล หิ้นนรานุกูล 074399043 
113ธรรมโฆสิตนางสมฤทัย ชูทิพย์ 074382106 
114สงขลาวิทยาคมนายพงศ์ศักดิ์ สังข์ถาวร 074331454 
115ชะแล้นิมิตวิทยานางเพ็ญศรี นิสโร 074318212 
201รัตภูมิวิทยานายกิตติ์ภูมิ คงศรี 074388008 
202มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลานายวิรัช ชูสิน 074269277 
204หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยานายเสรี อินทร์คง 074253272 
205หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  074251172 
206คูเต่าวิทยานางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ 074470656 
207หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยานายเอกพล ดำรงจิรธนากร 074390033 
208หาดใหญ่พิทยาคมนายเกษม หวันอาหลี 074219200 
209หาดใหญ่วิทยาลัย 2นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง 074553107 
210พะตงประธานคีรีวัฒน์นายอภัย ภัยมณี 074291674 
211ควนเนียงวิทยานายโชคชัย ชัยธรรมโชค 074386443 
212ปากจ่าวิทยานางศรีวรรณ คูนิอาจ 074318046 
213บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก  074328295 
214รัตนพลวิทยานางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์ 074242607 
301ไม้แก่นประชาอุทิศนายเสนอ ใหมจุ้ย 074300120 
302จะนะวิทยานายอุดม สุขมี 0743788800897333267
303จะโหนงพิทยาคมนางอาสีซ๊ะ มาลินี 074477174 
304จะนะชนูปถัมภ์นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ 0743181680815414478
305นาทวีวิทยาคมนายมานพ จุลิวรรณลีย์ 074371018 
306ทับช้างวิทยาคมนางศิรประภา ขวัญทอง 074318043 
307เทพา  074376302 
308เทพพิทยาภาณุมาศ  074318138 
309สะบ้าย้อยวิทยานางประจวบ แก้ววิเชียร 074377040 
310เขาแดงกุศลวิทยานายธีรสิทธิ์ เคียนทอง 074300000 
311สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ 074411070 
312กอบกุลวิทยาคมนายสุนทร สำกำปัง 074541153 
313ปาดังติณสูลานนท์นายนิกร แสงเกื้อหนุน 074521022 
401พิมานพิทยาสรรค์นายมาโนช มณีวิทย์ 074711086 
402สตูลวิทยานายอรุณ โต๊ะหวันหลง 074711955 
404ควนโดนวิทยานายกระจาย หนูคงแก้ว 074795093 
405ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา)นายจักรี วัฒนะ 074737131 
406ท่าแพผดุงวิทย์นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน 074787281 
407สาครพิทยาคารนางมิรินทร์ พนมอุปการ 074721420 
408กำแพงวิทยานายสิรวุฒิ ยุนุ้ย 074781349 
409ละงูพิทยาคมนายสุเทพ หมาดแน้ง 074781994 
410ท่าศิลาบำรุงราษฎร์นายอำนาจ ฤทธิ์ภักดี 074720335 
411ทุ่งหว้าวรวิทย์นางสาวจารี วุฒิมานพ 074789112 
412ปาล์มพัฒนวิทย์นายกรวินย์ ดวงตา 074781472