ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนัฐวัติ ใจแน่ระโนดวิทยาโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่
2นางสาวอมรรัตน์ มุสิกะโรจน์ตะเครียะวิทยาคมโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.นศ
3นางสาวดาหวัน สะเม๊าะสะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง สพม.นครศรีธรรมราช
4นางดวงจันทร์ เดชรักษานวมินทราชูทิศ ทักษิณโรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช
5นางสาวเนาวรัตน์ วุฒิมานพละงูพิทยาคมโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล สพม.นครศรีธรรมราช
6นางสาววิยดา รักษ์พงศ์ท่าแพผดุงวิทย์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม.นครศรีธรรมราช
7นางศิโรรัตน์ อนันต์ถาวรพิมานพิทยาสรรค์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สพม.นครศรีธรรมราช
8นายเมธี บุญปลอดนวมินทราชูทิศ ทักษิณโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.พัทลุง
9นายนาวา คงเขียวละงูพิทยาคมโรงเรียนควนขนุน สพม.พัทลุง
10นางสันติยา ทองนาคพันธ์ระโนดวิทยาโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.สงขลา1
11นางสาวปัทมา ปัญจเดชพะตงประธานคีรีวัฒน์โรงเรียนพนมเบญจา สพม.ตรังกระบี่
12นางวันเพ็ญ หมันหย่องกำแพงวิทยาโรงเรียนบ้านในเมือง สพป.สตูล
13นางสาวอุษณีย์ ราโอบปาล์มพัฒนวิทย์โรงเรียนบ้านหัวควน สพป.สตูล
14นางสาวสุกัญญา อนันธขาลสตูลวิทยาโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
15นางวิไลพร กลิ่นสุคนธ์ควนโดนวิทยาโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานีชุมพร
16นางวัชรพร งามศรีตระกูลบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกลาออกจากราชการ 
17นางสาวนาฎญา บุญนะรัตน์วรนารีเฉลิมลาออกจากราชการ 
18นางสาวศุภลักษณ์ สระมุณีระโนดโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา
19นางกัญญา บิลอะหลีหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
20นายเฉลิมศิลป์ พิชญเวทย์วาคาหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย