ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางศริญญา เหล็มหนูสตูลวิทยาโรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.สงขลา2
2นางสาวณัฏฐกานต์ จันทร์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลสพป.สงขลา เขต1 สพป.สงขลา เขต 1