ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณ์หาดใหญ่วิทยาลัย 2ลาออกจากราชการ 
2ว่าที่ร้อยเอกสุพจน์ ยังรอดนวมินทราชูทิศ ทักษิณลาออกจากราชการ 
3นายวีระ คงศรีวรนารีเฉลิมให้ออกจากราชการ 
4นางแวนะ เละสันพิมานพิทยาสรรค์ลาออกจากราชการ 
5นางสารภี บุญรังษีจะนะชนูปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
6นางอุไร เลิศศักดิ์วาณิชสงขลาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
7นายอดุลย์ชัย เครือเพียกุลธรรมโฆสิตลาออกจากราชการ 
8นางสาวเนตรนภา หยูมากตะเครียะวิทยาคมโรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลนครหาดใหญ่
9นางฉาหร๊ะ ชมฮดละงูพิทยาคมโรงเรียนบ้านบางมวง สพป.พัทลุงเขต2